Her på siden vil du finde relevante oplysninger og informationer om Vodskov Vandværk. Meddelelser om driftsforstyrrelser i forbindelse med ledningsarbejder, samt varsel om årsaflæsning af vandmåler bliver vist her på siden.


Vandafbrydelse

I forbindelse med fejlsøgning på ledningsnettet kan der forekomme afbrydelse af vandforsyningen

Fredag den 3 juli 2020 i tidsrummet mellem kl. 00.00 til kl. 02.00

Generalforsamling

VODSKOV VANDVÆRK indkalder hermed til afholdelse af den udskudte generalforsamling fra den 1. april 2020

Onsdag den 8 juli 2020 kl. 19.00 på Vodskov Kro.

Med samme dagsorden – Ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  5. Valg af revisor.
  6. Andre på dagsorden opførte forslag: Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at der indsendes endelig anmodning til Forsyningssekretariatet om, at Vodskov Vandværk undtages fra bestemmelserne i § 4 om benchmarking, § 6 a om regnskabsmæssige kontrolrammer og § 10 om betaling til forsyningssekretariatet i Vand-sektorloven. Denne beslutning skal træffes efter § 12 stk 3 i Vandværkets Vedtægter ( om ændring af Vandværkets vedtægter ).
  7. Eventuelt.

Ifølge Vandsektorloven § 3 stk. 4 skal bestyrelsen oplyse forbrugere ( med tinglyst adkomst ) om hvilken betydning, det har for vandværket at udtræde af den økonomiske regulering og om forventede økonomiske og administrative konsekvenser af udtræden. Samtlige medlemmer har fået tilsendt en skriftlig orientering rettidig i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 1. april 2020. Vodskov Vandværk har fået bindende tilsagn fra Skattestyrelsen om, at en udtræden af den økonomiske regulering medfører at Vandværket er omfattet af skattefrihedsbestemmelserne. Hovedmotivet for bestyrelsen er, at blive fri for besværlig bureaukratisk og omkostningstung administration. Vandværket vil tilbage til et forbrugerstyret vandværk med hovedvægt på kerneydelsen “godt og tilstrækkeligt vand af god kvalitet til lavest muligt driftsbidrag”.

—————————————————————————————————————————–

Link til kampagnen: Det handler om at bevare vort drikkevand

www.vandigrunden.dk