Referat af generalforsamlingen afholdt den 8.juli 2020 kl.19.00 på Vodskov Kro

  1. Til dirigent valgtes advokat Tage Kragbak, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig, med bemærkning og at udskydelsen af generalforsamlingen på grund af Corona var lovbestemt.
  2. Formanden redegjorde for aktiviteterne i det forløbne år. Beretningen blev taget til efterretning
  3. Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt.
  4. Til bestyrelsen blev Henning Poulsen og Brian Jensen genvalgt. Som suppleant blev Per Jensen valgt
  5. Til revisor blev Frank Nørgaard genvalgt
  6. Bestyrelsens forslag om godkendelse af endelig anmodning til forsyningssekretariatet om at Vodskov Vandværk undtages fra bestemmelserne i §4 om benchmarking, §6a om regnskabsmæssige kontrolrammer og § 10 om betaling til forskningssekretariatet Vandsektorloven (se nærmere beskrivelse i den udsendte dagsorden). Formanden redegjorde for forslaget og henviste til de to udsendte redegørelser fra Energistyrelsen og Vodskov Vandværk

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  • Reetablering af fortov på Havremarken blev – foranlediget af spørgsmål fra salen – drøftet. VV retter henvendelse til Kommunen.

Generalforsamling hævet

Tage Kragbak

dirigent