Referat fra Vodskov Vandværks generalforsamling afholdt den 26 april 2023 i Vodskov Mølle

Formanden bød velkommen til nye omgivelser Vodskov Mølle og håber at vi kan afvikle generalforsamlingen her

Dagsorden :

  1. Til dirigent valgtes Nil Bell – traditionen tro- som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig.
  2. Formanden aflagde beretning omhandlende årets aktiviteter i Vodskov Vandværk.
  3. Regnskabschefen Ole Dahl gennemgik regnskabet med noter samt revisionsprotokollatet for 2022, samt svarede på spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.
  4. Der var 3 bestyrelsespladser på valg:  Bjarne Vestergaard, Rene Lynge Porsborg samt Nils Bell blev alle genvalgt. Der var ikke andre forslag. Som suppleant blev Renè Vixø Pedersen foreslået og valgt. Der var ikke andre forslag.
  5. Som revisor valgtes vores faste revisor Frank Nørgaard, Hasseris By midte
  6. Andre forslag var der ingen af.
  7. Under eventuelt udtalte næstformanden Henning Poulsen rosende ord til formanden i anledning af hans 50 årsjubilæum i Vandværkets bestyrelse. (der fulgte en kurv med fra bestyrelsen)

Generalforsamlingen hævet

Nils Bell

Dirigent