Selskabet er et Andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er ANDELSSELSKABET VODSKOV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.
Formål
§ 2

Selskabets formål er – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vanforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmers fælles interesser i alle vandforsynings-og deraf ledte spørgsmål.

Medlemmer
§ 3

Selskabets medlemmer er grundejere, som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerforeningen, der er medlem.
Medlemmers rettigheder
§ 4
 
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår. 
Medlemmernes forpligtigelser
§ 5

 For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtigelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i hans forpligtelser overfor selskabet. Sker dette ikke, nister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at forfaldne ydelser til vandværket er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. Ethvert medlem har pligt til udelukkende at aftage sit vandforbrug fra værket, medmindre vedkommende har fået anden særlig aftale.
 Udtræden af selskabet
§ 6

Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske- ved ejendommens nedlæggelse ( sletning som selvstændig matr. nr. ), ved ekspropriation o. l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens ( medlemmets ) andel i selskabets gæld skal indbetales.-ved eksklusion af selskabet p. g. a. restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlede ejendom, betragtes dette som ny tilslutning. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.
Levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 7

Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil –mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra hæftelse.Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar.

Anlæg
§ 8

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelse herom. Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med stophane anbragt efter regulativets bestemmelser, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet. Vandurene tilhører selskabet; medlemmet skal betale erstatning, såfremt det misligholdes eller ødelægges eller er anbragt forkert.
Ledninger over privat grund
§ 9

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, når der er en væsentlig begrundelse herfor og så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.
Indskrænkninger i vandleverancen
§ 10

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet. Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt, jfr. regulativet. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller ved overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.
Generalforsamling
§ 11

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokalblade, eller ved skriftlig meddelelse til hver enkelt medlem. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal indgives til bestyrelsens formand 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om det forløbne år.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Andre på dagsordenen opførte forslag, herunder indkomne forslag.
7. Eventuelt
Bestyrelsen antager herudover en statsautoriseret eller registreret revisor Ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af  begæring, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.
Stemmeret og afstemninger
§ 12

Hvert medlem har ‘en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme..
Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagt. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.  Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Bestyrelsen
§ 13

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen har ret til godtgørelse. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale, herunder bestyrelsesmedlemmer i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse m.v. Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sit forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges efter opnået stemmetal eller lodtrækning 1.ste og 2.den suppleant.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Tegningsret
§ 14

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog 4 ud af 5 medlemmers underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Regnskabet
§ 15

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor samt en af bestyrelsen antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
Opløsning
§ 16

Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Overskydende kapital ved en opløsning kan ikke udbetales andelshaverne, men skal anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.
Kommunekredit med kommunegaranti
§17

Så længe Aalborg Kommune stiller kommunal lånegaranti er det en betingelse:
at   det forudsættes, at garantien først kan indløses efter såvel selskabet som dets medlemmers indbetalinger.
at   Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,
at    Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld,
at    Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, og
at    Aalborg Kommune skal godkende selskabets evt. opløsning.
Ikrafttræden
§ 18

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 30 marts 2023. De træder i kraft ved vedtagelsen.