Referat af generalforsamlingen i Vodskov Vandværk afholdt onsdag den 30. marts 2022 på Vodskov Kro kl.19.00

Pkt. 1 Tage Kragbak blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2 Formanden aflagde beretning, som blev godkendt.

Pkt. 3 Det reviderede regnskab blev gennemgået af Ole Dahl og med enkelte oplysende kommentarer blev det godkendt.

Pkt. 4 Brian Jensen og Henning Poulsen blev genvalgt til bestyrelsen. Der kunne ikke findes kandidater til suppleanter, hvorfor bestyrelsen må ”tage affære” hvis det skulle blive nødvendigt.

Pkt. 5 til revisor valgte den antagne revisor Frank Nørgård, Hasseris

Pkt. 6 Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændring af §§ 3, 11, 12, 13, 15

Alle blev gennemgået af formanden. nogle var udtryk for ajourføring eller præciseringer, mens ændring af § 12 var i princippet en indskrænkning af de nuværende stemmeregler for en hel speciel gruppe af medlemmer. Der er opstået nye byggemåder/organisationer, der f.eks. betyder at samlet byggeri består af selvstændige matrikelnumre, der ejes af et medlem. Ændringen betyder at man stemmer efter ”hoveder og ikke høveder”. Hvert medlem har en stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Specielt under dette punkt blev hvert af de enkelte ændringsforslag sat til afstemning og alle blev hver især enstemmigt godkendt af alle de stemmeberettigede, lige som forslaget under et blev godkendt enstemmigt af alle de stemmeberettigede.

Dirigenten konstaterede, at for at få ændringen godkendt endeligt kræver det en ny generalforsamling, hvor forslaget kan godkendes hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, uanset fremmødte medlemmer.

Aalborg Kommune skal også godkende ændringerne.

Pkt.7 eventuelt gav anledning almindelig småtalk.

Tage Kragbak , dirigent