Referat af generalforsamling i Vodskov Vandværk afholdt på Vodskov kro den 11. april 2018 kl. 19.00

  1. Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
  2. Formanden aflagde beretning. Konkret vandsalg i 2016 : 217.144 m3, i 2017 : 210.924, altså et fald i antal solgte m3. En tendens der har været gældende i mange år. Trods flere forbrugere er det samlede salg år efter år blevet mindre. Vandspildet, forskellen mellem det oppumpede og det solgte antal m3, er på 3%, hvilket må betegnes som værende meget fint. I samme forbindelse må vi konstatere, at vandværket er godt kørende med rigtig gode vandreserver og boringer, der kan tåle nedbrud på et af værkerne uden at forbrugerne vil mærke problemer. Specielt efter at den nye råvandsledning fra Storemosevej til Drøvten er taget i brug er der rigeligt med reserver. Selve vandbehandlings-anlæggende på Drøvten og Tingvejen er begge nyrenoverede med moderne udstyr herunder automatik og overvågningsudstyr. Det eneste vi kan døje med er det øgede bureaukrati specielt fra vandsektorlovens regler. Her får vi hjælp fra revisoren, der er specialist i vandsektoren. Ren konkret har vi af flere årsager måttet udskyde nedlæggelse af den planlagte råvandsledning til 2016 med den virkning, at vi ikke får investeringstillæg på den økonomiske ramme for den nuværende periode. Vi kan først få dette efter denne periodes udløb, altså først i 2021. Den likvide kapital, der er oparbejdet, skal tilbagebetales til forbrugerne. Derfor er vandprisen i 2018 nedsat med 400.000,- muligvis uden at forbrugerne har opdaget det. Vi kan sandsynligvis blive nødsaget til et hæve vandprisen igen. Men sådan er reglerne. Ellers har det været et spændende år med nye udfordringer.Med større og større arbejdsmængde til bestyrelsesmedlemmerne og bogholderen har vi undersøgt mulighederne for at etablere et samarbejde med de øvrige vandværker rundt om Hammer Bakker indenfor det tekniske/administrative område. Altså aflastes for det mere praktiske arbejde. Det var der ikke den store stemning for, men måske er der blevet sået et frø. En af de næste ting vi skal se på er en gennemgang vandværkets organisation, arbejdsgange ect. sat i forhold til nylig vedtagne kodeksregler.

I øvrigt står tiden i grundvandsbeskyttelsens tegn. Vi har netop modtaget Kommunens udspil til indsatsprogram for de enkelte indvindingsområder i alt 6 områder med i alt 10 boringer. Forinden har teknikere undersøgt forholdene, vurderet jordbundsforholdene og jordlagenes evne til at være modstandsdygtig overfor nedsivende stoffer bl.a. nitrat og pestcider. Vandværket skal nu til at se på de foreslåede indsatser. Herefter kommer Staten med deres udspil formentlig engang i dec. 2018. Udgifterne til grundvandsbeskyttelse mener bestyrelse skal kunne opkræves hos forbrugerne som en 1:1 udgift i forhold til vandsektorloven. Vi mener ikke det skal tages fra driften i øvrigt.

Formanden havde illustrative plancher med, som blev forevist og kommenteret. Drøvten kildeplads er speciel idet, der ikke her skal etableres yderligere langsigtet grundvandsbeskyttelse.

Sluttelig nævnte formanden, at vi nu går i gang med renovering af ledningsnettet i Granlunden og arbejder med at installere fjernaflæsning af målere, når muligheden herfor foreligger.

Tak til bestyrelsen og Jytte på kontoret for et godt og engageret arbejde.

3. Statsaut. revisor Frank Nørgård gennemgik årsrapporten, der blev godkendt. Resultatet reguleres i egenkapitalen.

4. Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Henning Poulsen og Brian Jensen blev nyvalgt. Per Jensen ønskede ikke genvalg. Som suppleanter valgtes Bent Hougård og Jens Vangsgård som henholdsvis 1.ste og anden suppleant.

5. Til revisor er statsaut. revisor Frank Nørgård antaget ifølge vedtægterne.

6. Der var ikke andre forslag.

7. Under eventuelt takkede formanden Per for et langt engageret arbejde i vandværkets tjeneste, samt for hans altid positive og behagelige og kompetente indstilling til løsning af opgaverne.

Generalforsamlingen hævet.

Nils Bell