Referat af generalforsamling i Vodskov Vandværk afholdt den 09.06.2021 kl. 19.30 på Vodskov Kro.

  1. Som dirigent valgtes Formanden Nils Bell. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet med hensyn til vedtægtsmæssig bestemmelse. Det har ikke været muligt at afholde generalforsamling i marts eller april måned, som vedtægterne foreskriver på grund af Covid- 19 restriktioner. Disse regler suspenderer vedtægternes bestemmelser.
  2. Formanden aflagde beretning, hvor årets aktiviteter i vandværket blev gennemgået. Beretningen blev godkendt.
  3. Det revidererede regnskab blev gennemgået af stat.aut. revisor Thomas Pedersen fra revisionsfirmaet Redmark. Regnskabet blev godkendt.
  4. Valg af 3 medlemmer for en 2-årig periode. På valg var Gunnar Sørensen, Bent Hougaard, og Nils Bell. Gunnar Sørensen ønskede ikke genvalg. Formanden takkede Gunnar for hans store arbejde, som vandværket forsat vil nyde gavn af, men nu som aftalt arbejde.
  5. Som nye medlemmer til bestyrelsen blev foreslået Rene Lynge Porsborg, Drøvten 18, 9310 Vodskov og Bjarne Vestergaard, Havremarken 20, 9310 Vodskov. Ved skriftlig afstemning valgtes Bjarne Vestergaard, Rene Lynge Porsborg og Nils Bell til bestyrelsen. Som suppleant valgtes Bent Hougaard.
  6. Til Revisor genvalgtes revisionsfirmaet Redmark, Hasseris
  7. Der var ingen indkomne forslag
  8. Der var ikke noget under eventuelt.

Nils Bell, dirigent