Referat af generalforsamling afholdt på Vodskov Kro onsdag den            24 april 2019 kl. 19.00

  1. Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og derfor beslutningsdygtig
  2. Formanden aflagde retning og nævnte bl.a. at salg af vand var steget med 9% i forhold til 2017, hvilket er forårsaget af den varme sommer og dermed et merforbrug brug af vand. M3-prisen var faldet fra 12,50 kr i 2017 til 10,37 kr i 2018, et fald på 17,0 % hvilket var en bevidst handling fra bestyrelsens side. Der blev opkrævet 400.000,- mindre end i 2017.  Vandspild udgjorde 2,23 %, hvilket er flot.

Regnskabsresultatet slutter på  – 139.578,- kr. mod budgetteret -154 t kroner. Hvilket er tilfredsstillende.

Ledningsnettet er renoveret for 887 t kroner. Renoveringen har omfattet gaderne Havremarken, Granlunden og Rosenskrænten.

Reglerne om fastsatte økonomiske rammer fra staten side bortfalder ifølge et stort politiske forlig. Det betyder bortfald af en masse bureaukratiske regler,  hvilket vil være til glæde for forbrugerne.

Vandværksopgaverne har været i udbud. Dette har resulteret i at Holm EL og VVS fortsætter med at være vandværkets faste samarbejdspartner.

Aftalen om opkrævning af afgift for spildevand er opsagt pr 31.12.2019 af AK-kloakforsyningen. Hvad der skal ske fremadrettet ved vi ikke.

Fremover vil der være større focus på beskyttelse af grundvandet og der er fornyligt vedtaget en indsatsplan, som skal implementeres. Vi betaler til et fællesskab og er indkaldt til møde den 9.juni 2019.

Vi vil være tilstede ved open by night i Vodskov den 22 maj 2019.

Vi har mange enkelt-indvindere i vores opland og dem vil der også være focus på fremover.

  • Regnskabet blev gennemgået af revisoren og godkendt.
  • Af en bestyrelse på 5 blev 3 genvalgt nemlig Bent Rye Hougaard, Gunnar Sørensen og Nils Bell for en 2-årig periode. Som suppleant genvalgtes Jens Vangsgaard
  •  Til revisor var der genvalg af Statsautoriseret revisor Frank Nørgaard
  • Der var indsendt forslag fra nogle forbrugere om: 
  • A)           at ejerne af ejendomme med kun en lejer på matriklen kan forlange at vandværket sender opkrævning direkte til lejeren, såfremt der kun er tale om een forbruger på ejendommen.

Det var vandværket indforstået med. Det kræver en anmodning herom, samt at ejeren indestår for betalingen. Hvorledes Kloakforsyningen fremover vil stille sig til dette vides ikke. Dog kunne formanden meddele, at han på  telefonisk forespørgsel hos kloakforsyningen var blevet oplyst om, at kloakforsyningen lovmæssigt skal holde sig til ejeren af ejendommen. 

 B)     at der kan tillades 2 stik på en matrikel. Hertil svarede vandværket at der heller ikke er noget til hinder for dette ifølge reglerne. Men der er nogle betingelser for at tillade dette samt nogle konsekvenser. Her blev nævnt dels bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug samt Danske Vandværkers notat om nævnte problematikker. Det blev aftalt at de mødte forbrugere kan rette henvendelse til vandværket for at aftale en praktisk fremgangsmåde. Der kan blive tale om yderligere undersøgelser, inden det evt. kan iværksættes. Problematikken med kloakforsyningen kan være anderledes efter nytår. ( jf. at aftalen med Vandværket er opsagt ).

Vandværket ønskede meddelt fuldmagt til at opsige medlemskabet med Vandsekretariatet ang. økonomiske rammer, når loven foreligger.

Denne fuldmagt blev givet af generalforsamlingen.

  • Der var intet under eventuelt

Nils Bell