Referat fra generalforsamling afholdt på Vodskov Kro tirsdag den 20. april 2016 kl. 19.30

1. Til dirigent valgtes Nils Bell, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formanden aflagde beretning. Der er solgt 213.875 m3 vand. Noget lavere end for år tilbage. Driftsresultatet blev negativ, men forudset idet der har været afholdt ret store renovationsarbejder lige som m3-prisen blev nedsat til 5,79 fra 7,77 kroner. Der er stadig luft til det store råvandsledningsarbejde, der netop er blevet igangsat efter udbud. Arbejdet går planmæssigt med start i hammer bakker – 2 boringer – og fortsætter ned gennem byen. Her kan forbrugerne godt komme til at føle sig generet, selvom arbejdet tilrettelægges mest hensynsfuldt.          Vandsektor loven er ændret således at der ikke mere skal bergnes prisloft men vi får en ramme og skal indsende regnskaber. Vi håber på mindre administrativt bøvl. Der var spørgsmål om kommentarer til råvandsledningsprojektet, der vil fylde meget i indeværende år.

3. Regnskab blev gennemgået af Ole Dahl og godkendt.

4. Til bestyrelsen valgtes Henning Poulsen og Per Jensen. Som suppleant valgtes Eivind Jensen.

5. Til revisor valgtes Ole Dahl

6. Der var ikke indkommet forslag.

7. Under eventuelt takkede formanden for godt arbejde i bestyrelsen